Tilbage

      Pensum:

Voksen

Barn/Junior 

  KATA

Taikyoku 1

Taikyoku 2

Taikyoku 3

Taikyoku 4

Pinan 1

Pinan 2

Pinan 3

Pinan 4

Pinan 5

Tsuki no kata

Geksai dai

Geksai sho

Saifa